Müşteri Aydınlatma Metni
KVKK
 • Anasayfa
 • KVKK
 • Müşteri Aydınlatma Metni
Müşteri̇ Aydınlatma Metni̇

Müşteri̇ Aydınlatma Metni̇

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1.TANIMLAR

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olanı, Kimlik: Ad Soyad, TC Kimlik No, Anne - Baba Adı, Anne Kızlık Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Aile Sıra No, Sıra No, Cilt No, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Mahalle / Köy, Cinsiyeti, Uyruk, Son Geçerlilik Tarihini ifade eder. İletişim : Açık adresi, telefon numarası, kurumsal veya kişisel e posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (Dahili No vb.) Fiziksel Mekân Güvenliği: İşyeri içeresinde bulunan müşterilerin geçtiği alanlarda yer alan güvenlik kamera kayıtları, varsa müşteriye ait araç plaka kayıtları. Müşteri İşlem: Fatura, sipariş bilgisi, talep, şikayet, öneri ve benzeri bilgileri ifade eder. E-Posta Verisi: Müşteri tarafından kendi isteği ile www.hakanismakinalari.com adresine gönderilen her türlü kişisel veriyi ifade eder.

2. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri Sorumlusu Kimliği: “HAKAN MAKİNA LTD. ŞTİ. “HAKANMAKİNA” Söz konusu kanun kapsamında “HAKANMAKİNA” “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Firma, işbu aydınlatma belgesi ile müşterilerine yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için yapmaktadır. İşbu aydınlatma metni gerekli olduğu durumlarda “HAKANMAKİNA” tarafından güncellenecek ve güncel hali firmanın internet sitesi olan www.hakanismakinalari.com’da yayınlanacaktır. “HAKANMAKİNA” olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde, muhafaza edilmesinde ve kanuna uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

3. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ

Müşteri tarafından işyerimize ticari faaliyetler için verilen kişisel verileriniz işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, kimlik bilgileriniz, fiziksel mekân güvenliği, müşteri işlem verileri, e-posta ile tarafımıza gönderilen kişisel verileriniz işlenmektedir.

4. VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; e posta, çevrimiçi elektronik formlar, yazılı formlar, kamera kayıtları toplanmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kişisel verileriniz “HAKANMAKİNA” tarafından kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir: Kişisel verileriniz;

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Kargolanan ürünlerin müşteriye ulaştırılması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi.
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yönetilmesi
 • Talep / Şikâyetlerin Takibi
 • Fiziksel mekân ve can güvenliğinin sağlanması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re‘sen yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI:

Güvenliğiniz ve şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kamera kayıtları, müşteri işlem verileri, kimlik ve iletişim verileri istenmesi halinde kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN / İLGİLİ KİŞİ / HAKLARI NELERDİR

 • “HAKANMAKİNA” faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahibi, kanunun 11. Maddesi ile İlgili Yönetmeliğin 10. maddesinde sayılı haklarınız için başvurarak;
 • Kişisel verilerinin ve/veya kişisel sağlık verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri ve/veya kişisel sağlık verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verilerini isteme,
 • Kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve Yönetmeliğin 9. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel sağlık verilerinin silinmesini isteme,
 • İşbu maddenin (f) ve (g) bentlerinde belirtilen esaslar uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin/kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Şirketin internet adresinde bulunan “Kişisel Veri Talep Formu”nu doldurarak, formda belirtilen yöntemlerden sizin için uygun olanı ile “kimliğinizi ispatlamak suretiyle” başvuruda bulunabilirsiniz. Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan hususlarda başvuru yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. Ancak, Daha detaylı bilgi için www.hakanismakinalari.com’da web sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Politika” metnimizi okuyabilirsiniz.

“Şirket Tam Unvan ve İletişim Bilgileri”

Şirket Ünvanı: HAKANMAKİNA LTD. ŞTİ.

E-Mail Adresi: info@hakanismakinalari.com

Adresi: Mehmet Akif Ersoy Mah. Wings Ankara A blok numara 98 Yenimahalle/Ankara

İletişim için internet sitesi adresi: www.hakanismakinalari.com

Lütfen yazılı başvuru halinde konuyu zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgi Talebi” şeklinde belirtiniz.

Bizimle Hemen
İletişime Geçebilirsiniz